Automation Machinery Builder (AMB)
  • 9 July 2020 16:16
  • 120
  • 0
    บริษัท สยามอินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สถาบันไทยเยอรมัน ผู้ให้การรับรองผู้สร้างผู้ผลิตติดตั้งระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในประเทศไทย ว่าเป็นผู้ประกอบการด้าน Automation Machinery Builder (AMB) : ผู้ผลิตเครื่องจักรอัตโ
อ่านต่อ